ACCA Oxford Brookes в Узбекистане

Окув режаси

Базавий даражаси

Амалий кўникмалар модули

FA1 Молиявий транзакциялар бўйича ҳисобот

– Иш операциялари турлари ва ҳужжатлари
– Транзакцияларнинг икки томонлама ҳисоби ва ёзувларни икки томонлама киритиш тизими
– Банк тизими ва транзакциялар
– Тўлов ҳужжатлари
– Бош китобнинг ҳисобрақамлари
– Нақд пул ва банк маблағлари
– Сотиш ва кредит транзакциялари
– Харидлар ва кредит транзакциялари
– Ҳисоб-китобларни солиштириш
– Синов учун балансни тайёрлаш

MA1 Бошқарув маълумоти

– Харажатлар ҳисоби ва бошқарув ҳисобининг моҳиятини ва мақсадларини тушунтириш
– Калькуляция тизимларида бирламчи ҳужжат-ларнинг таърифи ва маълумотни тўғри кодлаш
– Харажатларни хусусияти, ҳаракати ва мақсадига кўра таснифлаш
– Материаллар учун харажатлар, иш ҳақи ва бошқа турли харажатлар ҳисоби
– Microsoft Excel даги электрон жадваллардан фойдаланиш

FA2 Молиявий ҳисоботни юритиш

– Бухгалтерлик ҳисобининг умумэътироф этилган тамойиллари ва концепцияларини тушунтириш
– Базавий бухгалтериянинг тамойиллари ва жараёнларини баён этиш
– Журналларни ва бухгалтерлик ҳисобрақамларни тайёрлаш
– Транзакцияларни ва воқеаларни ёзиб бориш
– Синов учун балансни тайёрлаш
– Назорат ҳисобрақамларини ва бош китобни (касса китобларини) солиштириш
– Синов учун баланснинг батафсил маълумоти, йил охиридаги тузатишларга ишлов бериш ва якуний ҳисоботларни тайёрлаш
– Ҳамкорлик учун бухгалтерлик ҳисоби

MA2 Харажат ва молияни бошқариш

– Ташкилотда харажат калькуляцияси ролини, ва харажатларни қандай таснифлаш кераклигини тушунтириш
– Харажатларнинг таснифлашга кўра ҳисобини таърифлаш ва юритиш
– Харажат ҳисоби усулларини тушунтириш ва қўллаш
– Транзакцияларни ва воқеаларни ёзиб бориш ва ҳисобини юритиш
– Бошқарув ҳисоби усулларидан қарорларни қа-бул қилиш ва қўллаб-қувватлаш учун фойдаланиш
– Пул маблағларини бошқариш тамойилларини тушунтириш

FAB Бизнесда бухгалтерлик ҳисоби

– Бизнес мақсадлари ва турларини, ва улар асо-сий манфаатдор томонлар билан ва атроф муҳит билан қандай муносабатда бўлишини тушуниш
– Бизнес ташкил этилишининг тузилмасини, корпоратив бошқарувнинг вазифалари ва ролини тушуниш
– Ҳисоботни топширишда ва молиявий маълумот-ни таъминлашда, самарали молиявий назоратда ва қонунчиликка риоя қилишда бухгалтерлик ҳисоби ва аудитнинг вазифаларини ўрганиш
– Шахсий самарадорликнинг самарали гуруҳ учун ва ташкил этувчи хулқ-атвор учун асос сифатида аҳамиятини тушуниш
– Бизнес ва молиянинг барча жиҳатлари тан олинган касбий ишчи руҳи ва мақомига мос келувчи тарзда амалга оширилиши кераклигини ўрганиш ва тушуниш

FMA Бошқарув бухгалтерлик ҳисоби

– Бошқарув маълумотининг хусусияти, манбаи ва мақсадларини тушунтириш
– Харажат ҳисоби усулларини тушунтириш ва қўллаш
– Режалаштириш ва назорат қилиш учун бюджетларни тайёрлаш
– Фактик харажатларни стандарт харажатларга солиштириш, ва назорат кўрсаткичларидан ҳар қандай четлашувларни таҳлил қилиш
– Унумдорликни ўлчашни тушунтириш ва қўллаш, ва бизнеснинг унумдорлигини мониторинг қилиш

FFA Молиявий бухгалтерлик ҳисоби

– Молиявий ҳисобот контекстини ва мақсадларини тушунтириш
– Молиявий маълумотнинг сифат хусусиятларини аниқлаш ва белгилаш
– Икки томонлама ёзувлар ва ҳисоб юритиш тизимларидан фойдаланишни намойил этиш.
– Транзакцияларни ва воқеаларни ёзиб бориш ва ҳисобини юритиш
– Синов учун балансни тайёрлаш
– Юридик шахс сифатида рўйхатдан ўтган ва рўйхатдан ўтмаган корхоналар учун асосий молиявий ҳисоботларни тайёрлаш.
– Оддий жамланма молиявий ҳисоботни тайёрлаш
– Молиявий ҳисоботни талқин этиш

Корпоратив ва тадбиркорлик ҳуқуқи (LW)

– Ҳуқуқ тизимларининг асосий элементлари
– Халқаро иш операциялари
– Ташишлар, ва халқаро иш операциялари учун тўловлар
– Тижорат ташкилотларини шакллантириш ва тузиш
– Капитал ва компанияларни молиялаштириш
– Компанияларни бошқариш, маъмурлаштириш ва тартибга солиш
– Иқтисодий ночорликка оид қонунчилик
– Корпоратив товламачилик ва жиноий хулқ-атвор ва ҳаракатлар

Унумдорликни бошқариш (PM)

– Харажат ҳисоби ва бошқарув ҳисоби усуллари бўйича мутахассис
– Қарорни қабул қилиш усуллари
– Бюджетлаштириш, бошқариш ва назорат қилиш
– Унумдорликни ўлчаш, бошқариш ва назорат қилиш

Солиққа тортиш (TX-INT)

– Россия солиқ тизими ва уни маъмурлаштириш
– Фойда солиғи бўйича мажбуриятлар
– Ташкилотларнинг фойда солиғи бўйича мажбуриятлар
– Қўшилган қиймат солиғи (ҚҚС)
– Суғурта бадаллари (СБ)
– Ташкилотларнинг мулки бўйича солиқ

Молиявий ҳисобот (FR)

– Молиявий ҳисоботнинг концептуал ва меъёрий белгиланиши
– Молиявий ҳисоботда операцияларнинг ҳисоби
– Айрим шахслар ва гуруҳларнинг молиявий ҳисоботини таҳлил қилиш ва талқин этиш
– Молиявий ҳисоботни тайёрлаш

Аудит ва суғурта (таъминот) (AA)

– Аудит асослари ва уни тартибга солиш
– Режалаштириш ва тааккалчиликларни баҳолаш
– Ички назорат
– Аудиторлик далил-исботлари
– Шарҳ бериш ва ҳисобот

Молиявий менеджмент (FM)

– Молиявий менеджментнинг функциялари
– Молиявий менеджментни қўллаш муҳити
– Айланма капитални бошқариш
– Инвестицияларни баҳолаш
– Ишбилармонлик молияси
– Бизнесни баҳолаш
– Ттаваккалчиликларни бошқариш

Академик таълим модуллари

Инглиз тили кўникмасини ривожлантириш

Сиз оддий кундалик контекст мулоқотидан ташқари самарали мулоқот қила олишингиз учун, инглиз тили кўникмаларингизни ривожлантиради. У сизнинг ўқиш, ёзиш, тинглаш ва сўзлашув нутқи кўникмаларингизни яхшилашга қаратилган, ва сизга кенг билим доирасини эгаллаш имконини беради, бу билимлардан сиз инглиз тилида ўзингизга ишонч билан самарали мулоқот қилиш учун фойдаланишингиз мумкин. Ушбу блокда сиз инглиз тилини ўрганишнинг ўртача ва олий даражасини ўтасиз.

Microsoft PowerPoint

– Танишиш
– Саҳифаларнинг шарҳи, биринчи қисм
– Саҳифаларнинг шарҳи, иккинчи қисм
– Тақдимотларни яратиш
– Тақдимотингизни чоп этиш ва кўриб чиқиш
– Якуний яхшилаш жиҳатларини қўшиш
– Тақдимотингизга расмлар ва бўёқларни қўшиш
– Расмлар билан ишлаш
– Диаграммалар, графиклар ва жадвалларни қўшиш
– Тақдимотга мультимедиа воситаларини қўшиш
– Slide Masters ни созлаш
– Тақдимотларни кўриб чиқиш
– Тасвирларнинг кенгайтирилган турларини яратиш

IELTS

Сизга сиз ўзлаштирган тил кўникмаларини қўллашга ва уни инглиз тилининг моҳир фойдаланувчиси даражасигача ривожлантириш имконини беради. Сиз тўртта кўникма – гапириш, ўқиш, тинглаш ва ёзишдан кенг фойдаланасиз, ҳамда инглиз тилининг мураккаб грамматик жиҳатлари бўйича билимингизни, ва сўз бойлигини кенгайтирасиз. Ушбу курсдан кейин сиз IELTS имтиҳонини топшириш бўйича маслаҳатларни ва стратегияни ўрганасиз.

Microsoft Word

– Word интерфейси
– Кенгайтирилган саифалар ва дастурни созлаш
– Ҳужжатларни яратиш
– Матн билан яна нималар қилиш мумкин
– Ҳужжатингизни чоп этиш ва кўриб чиқиш
– Ҳужжатларингизни бошқариш
– Форматлаштириш асбобларидан фойдаланиш
– Устки ва пастки колонтитулларни яратиш
– Вақт тежайдиган асбоблардан фойдаланиш
– Ҳужжатларни якунлаш
– Расмлар билан ишлаш
– Фигуралар билаш ишлаш
– Кенгайтирилган графика билан ишлаш
– Жадвалларни яратиш
– Тенгламалар ва диаграммаларни яратиш

Академик таълим мақсадлари учун инглиз тили

Сизнинг инглиз тилида таълим олаётган акаде-мик муҳит ичида самарали иштирок этишингиз учун зарур бўлган нутқни тушунишингизни, ва асосий лингвистик кўникмаларидан фойдалани-шингизни ривожлантиради.

Microsoft Excel

– Excel интерфейси
– Excel асослари
– Сизнинг иш китобингизни таҳрир қилиш
– Китобингизни чоп этиш ва кўриб чиқиш
– Кенгайтирилган файл вазифалари
– Функциялар ва формулалар билан ишлаш
– Жадвалларни бошқариш
– Якуний яхшилашларни қўшиш
– Маълумотни график шаклида акс эттириш
– Маълумотингиздан максимал фойда олинг
– Бурилиш маълумотлари
– Жамланган маълумот диаграммалари
– Excel нинг кенгайтирилган вазифалари

Таълим ва мулоқот кўникмалари

Сизга университет даражасида муваффақиятга эришиш учун зарур бўлган таълим кўникмала-рини тақдим этади. Сиз мустақил тадқиқотларни ўтказиш, академик ишларни ёзиш, маърузалар пайтида сизга ўргатилган нарсаларни таълим олишингиз учун қўллаш ва оғзаки расмий тақдимотларни қилиш учун зарур бўлган асосий кўникмаларни эгаллаб оласиз.

Microsoft Outlook

– Outlook интерфейсини тушуниш ва созлаш
– Саҳифаларнинг шарҳи (Почта интерфейси)
– Саҳифаларнинг шарҳи (Outlook элементининг интерфейси)
– Электрон почтани юбориш
– Маълумотни бошқариш
– Электрон почтангизни ташкил этиш
– Word Primer
– Электрон почтанинг ҳисоб ёзувларини тушуниш
– Microsoft Exchange Server
– Электрон почтанинг кенгайтирилган функциялари
– Маълумотни бошқаришнинг кенгайтирилган асбоблари
– Кенгайтирилган мавзулар
– Ахборотни бошқариш
– Outlook да хавфсизлик

Окув режаси

Базавий даражаси

FA1 Молиявий транзакциялар бўйича ҳисобот

– Иш операциялари турлари ва ҳужжатлари
– Транзакцияларнинг икки томонлама ҳисоби ва ёзувларни икки томонлама киритиш тизими
– Банк тизими ва транзакциялар
– Тўлов ҳужжатлари
– Бош китобнинг ҳисобрақамлари
– Нақд пул ва банк маблағлари
– Сотиш ва кредит транзакциялари
– Харидлар ва кредит транзакциялари
– Ҳисоб-китобларни солиштириш
– Синов учун балансни тайёрлаш

MA1 Бошқарув маълумоти

– Харажатлар ҳисоби ва бошқарув ҳисобининг моҳиятини ва мақсадларини тушунтириш
– Калькуляция тизимларида бирламчи ҳужжат-ларнинг таърифи ва маълумотни тўғри кодлаш
– Харажатларни хусусияти, ҳаракати ва мақсадига кўра таснифлаш
– Материаллар учун харажатлар, иш ҳақи ва бошқа турли харажатлар ҳисоби
– Microsoft Excel даги электрон жадваллардан фойдаланиш

FA2 Молиявий ҳисоботни юритиш

– Бухгалтерлик ҳисобининг умумэътироф этилган тамойиллари ва концепцияларини тушунтириш
– Базавий бухгалтериянинг тамойиллари ва жараёнларини баён этиш
– Журналларни ва бухгалтерлик ҳисобрақамларни тайёрлаш
– Транзакцияларни ва воқеаларни ёзиб бориш
– Синов учун балансни тайёрлаш
– Назорат ҳисобрақамларини ва бош китобни (касса китобларини) солиштириш
– Синов учун баланснинг батафсил маълумоти, йил охиридаги тузатишларга ишлов бериш ва якуний ҳисоботларни тайёрлаш
– Ҳамкорлик учун бухгалтерлик ҳисоби

MA2 Харажат ва молияни бошқариш

– Ташкилотда харажат калькуляцияси ролини, ва харажатларни қандай таснифлаш кераклигини тушунтириш
– Харажатларнинг таснифлашга кўра ҳисобини таърифлаш ва юритиш
– Харажат ҳисоби усулларини тушунтириш ва қўллаш
– Транзакцияларни ва воқеаларни ёзиб бориш ва ҳисобини юритиш
– Бошқарув ҳисоби усулларидан қарорларни қа-бул қилиш ва қўллаб-қувватлаш учун фойдаланиш
– Пул маблағларини бошқариш тамойилларини тушунтириш

FAB Бизнесда бухгалтерлик ҳисоби

– Бизнес мақсадлари ва турларини, ва улар асо-сий манфаатдор томонлар билан ва атроф муҳит билан қандай муносабатда бўлишини тушуниш
– Бизнес ташкил этилишининг тузилмасини, корпоратив бошқарувнинг вазифалари ва ролини тушуниш
– Ҳисоботни топширишда ва молиявий маълумот-ни таъминлашда, самарали молиявий назоратда ва қонунчиликка риоя қилишда бухгалтерлик ҳисоби ва аудитнинг вазифаларини ўрганиш
– Шахсий самарадорликнинг самарали гуруҳ учун ва ташкил этувчи хулқ-атвор учун асос сифатида аҳамиятини тушуниш
– Бизнес ва молиянинг барча жиҳатлари тан олинган касбий ишчи руҳи ва мақомига мос келувчи тарзда амалга оширилиши кераклигини ўрганиш ва тушуниш

FMA Бошқарув бухгалтерлик ҳисоби

– Бошқарув маълумотининг хусусияти, манбаи ва мақсадларини тушунтириш
– Харажат ҳисоби усулларини тушунтириш ва қўллаш
– Режалаштириш ва назорат қилиш учун бюджетларни тайёрлаш
– Фактик харажатларни стандарт харажатларга солиштириш, ва назорат кўрсаткичларидан ҳар қандай четлашувларни таҳлил қилиш
– Унумдорликни ўлчашни тушунтириш ва қўллаш, ва бизнеснинг унумдорлигини мониторинг қилиш

FFA Молиявий бухгалтерлик ҳисоби

– Молиявий ҳисобот контекстини ва мақсадларини тушунтириш
– Молиявий маълумотнинг сифат хусусиятларини аниқлаш ва белгилаш
– Икки томонлама ёзувлар ва ҳисоб юритиш тизимларидан фойдаланишни намойил этиш.
– Транзакцияларни ва воқеаларни ёзиб бориш ва ҳисобини юритиш
– Синов учун балансни тайёрлаш
– Юридик шахс сифатида рўйхатдан ўтган ва рўйхатдан ўтмаган корхоналар учун асосий молиявий ҳисоботларни тайёрлаш.
– Оддий жамланма молиявий ҳисоботни тайёрлаш
– Молиявий ҳисоботни талқин этиш

Амалий кўникмалар модули

Корпоратив ва тадбиркорлик ҳуқуқи (LW)

– Ҳуқуқ тизимларининг асосий элементлари
– Халқаро иш операциялари
– Ташишлар, ва халқаро иш операциялари учун тўловлар
– Тижорат ташкилотларини шакллантириш ва тузиш
– Капитал ва компанияларни молиялаштириш
– Компанияларни бошқариш, маъмурлаштириш ва тартибга солиш
– Иқтисодий ночорликка оид қонунчилик
– Корпоратив товламачилик ва жиноий хулқ-атвор ва ҳаракатлар

Унумдорликни бошқариш (PM)

– Харажат ҳисоби ва бошқарув ҳисоби усуллари бўйича мутахассис
– Қарорни қабул қилиш усуллари
– Бюджетлаштириш, бошқариш ва назорат қилиш
– Унумдорликни ўлчаш, бошқариш ва назорат қилиш

Солиққа тортиш (TX-INT)

– Россия солиқ тизими ва уни маъмурлаштириш
– Фойда солиғи бўйича мажбуриятлар
– Ташкилотларнинг фойда солиғи бўйича мажбуриятлар
– Қўшилган қиймат солиғи (ҚҚС)
– Суғурта бадаллари (СБ)
– Ташкилотларнинг мулки бўйича солиқ

Молиявий ҳисобот (FR)

– Молиявий ҳисоботнинг концептуал ва меъёрий белгиланиши
– Молиявий ҳисоботда операцияларнинг ҳисоби
– Айрим шахслар ва гуруҳларнинг молиявий ҳисоботини таҳлил қилиш ва талқин этиш
– Молиявий ҳисоботни тайёрлаш

Аудит ва суғурта (таъминот) (AA)

– Аудит асослари ва уни тартибга солиш
– Режалаштириш ва тааккалчиликларни баҳолаш
– Ички назорат
– Аудиторлик далил-исботлари
– Шарҳ бериш ва ҳисобот

Молиявий менеджмент (FM)

– Молиявий менеджментнинг функциялари
– Молиявий менеджментни қўллаш муҳити
– Айланма капитални бошқариш
– Инвестицияларни баҳолаш
– Ишбилармонлик молияси
– Бизнесни баҳолаш
– Ттаваккалчиликларни бошқариш

Академик таълим модуллари

Инглиз тили кўникмасини ривожлантириш

Сиз оддий кундалик контекст мулоқотидан ташқари самарали мулоқот қила олишингиз учун, инглиз тили кўникмаларингизни ривожлантиради. У сизнинг ўқиш, ёзиш, тинглаш ва сўзлашув нутқи кўникмаларингизни яхшилашга қаратилган, ва сизга кенг билим доирасини эгаллаш имконини беради, бу билимлардан сиз инглиз тилида ўзингизга ишонч билан самарали мулоқот қилиш учун фойдаланишингиз мумкин. Ушбу блокда сиз инглиз тилини ўрганишнинг ўртача ва олий даражасини ўтасиз.

Microsoft PowerPoint

– Танишиш
– Саҳифаларнинг шарҳи, биринчи қисм
– Саҳифаларнинг шарҳи, иккинчи қисм
– Тақдимотларни яратиш
– Тақдимотингизни чоп этиш ва кўриб чиқиш
– Якуний яхшилаш жиҳатларини қўшиш
– Тақдимотингизга расмлар ва бўёқларни қўшиш
– Расмлар билан ишлаш
– Диаграммалар, графиклар ва жадвалларни қўшиш
– Тақдимотга мультимедиа воситаларини қўшиш
– Slide Masters ни созлаш
– Тақдимотларни кўриб чиқиш
– Тасвирларнинг кенгайтирилган турларини яратиш

IELTS

Сизга сиз ўзлаштирган тил кўникмаларини қўллашга ва уни инглиз тилининг моҳир фойдаланувчиси даражасигача ривожлантириш имконини беради. Сиз тўртта кўникма – гапириш, ўқиш, тинглаш ва ёзишдан кенг фойдаланасиз, ҳамда инглиз тилининг мураккаб грамматик жиҳатлари бўйича билимингизни, ва сўз бойлигини кенгайтирасиз. Ушбу курсдан кейин сиз IELTS имтиҳонини топшириш бўйича маслаҳатларни ва стратегияни ўрганасиз.

Microsoft Word

– Word интерфейси
– Кенгайтирилган саифалар ва дастурни созлаш
– Ҳужжатларни яратиш
– Матн билан яна нималар қилиш мумкин
– Ҳужжатингизни чоп этиш ва кўриб чиқиш
– Ҳужжатларингизни бошқариш
– Форматлаштириш асбобларидан фойдаланиш
– Устки ва пастки колонтитулларни яратиш
– Вақт тежайдиган асбоблардан фойдаланиш
– Ҳужжатларни якунлаш
– Расмлар билан ишлаш
– Фигуралар билаш ишлаш
– Кенгайтирилган графика билан ишлаш
– Жадвалларни яратиш
– Тенгламалар ва диаграммаларни яратиш

Академик таълим мақсадлари учун инглиз тили

Сизнинг инглиз тилида таълим олаётган акаде-мик муҳит ичида самарали иштирок этишингиз учун зарур бўлган нутқни тушунишингизни, ва асосий лингвистик кўникмаларидан фойдалани-шингизни ривожлантиради.

Microsoft Excel

– Excel интерфейси
– Excel асослари
– Сизнинг иш китобингизни таҳрир қилиш
– Китобингизни чоп этиш ва кўриб чиқиш
– Кенгайтирилган файл вазифалари
– Функциялар ва формулалар билан ишлаш
– Жадвалларни бошқариш
– Якуний яхшилашларни қўшиш
– Маълумотни график шаклида акс эттириш
– Маълумотингиздан максимал фойда олинг
– Бурилиш маълумотлари
– Жамланган маълумот диаграммалари
– Excel нинг кенгайтирилган вазифалари

Таълим ва мулоқот кўникмалари

Сизга университет даражасида муваффақиятга эришиш учун зарур бўлган таълим кўникмала-рини тақдим этади. Сиз мустақил тадқиқотларни ўтказиш, академик ишларни ёзиш, маърузалар пайтида сизга ўргатилган нарсаларни таълим олишингиз учун қўллаш ва оғзаки расмий тақдимотларни қилиш учун зарур бўлган асосий кўникмаларни эгаллаб оласиз.

Microsoft Outlook

– Outlook интерфейсини тушуниш ва созлаш
– Саҳифаларнинг шарҳи (Почта интерфейси)
– Саҳифаларнинг шарҳи (Outlook элементининг интерфейси)
– Электрон почтани юбориш
– Маълумотни бошқариш
– Электрон почтангизни ташкил этиш
– Word Primer
– Электрон почтанинг ҳисоб ёзувларини тушуниш
– Microsoft Exchange Server
– Электрон почтанинг кенгайтирилган функциялари
– Маълумотни бошқаришнинг кенгайтирилган асбоблари
– Кенгайтирилган мавзулар
– Ахборотни бошқариш
– Outlook да хавфсизлик

Scroll to Top